Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen2018-01-29T13:51:54+01:00
Hoe vaak wordt mijn portefeuille aangepast en wie neemt de beslissingen?2017-12-19T16:08:40+01:00

Onze beleggingscomités, die uit gespecialiseerde portefeuillebeheerders voor het betreffende domein bestaan, komen een keer per week samen om de strategie te controleren en de risico’s te minimaliseren. Dit betekent niet dat uw portefeuille wekelijks wordt gewijzigd. Het betekent dat we wekelijks risico’s en winstverwachtingen evalueren en tegenover elkaar stellen en indien nodig reageren.

Hoe kan ik het succes van mijn beleggingsstrategie vaststellen, wat zijn de vergelijkbare grootheden?2017-12-19T16:06:16+01:00

In de contractuele overeenkomsten wordt een vergelijkende grootheid (benchmark) voor het betreffende depot bepaald, die in verhouding is tot de gekozen risicoklasse. Dit kan bijvoorbeeld een menging uit RexP (meet de waardeontwikkeling van Duitse staatsobligaties) en EuroStoxx50E zijn, of ook de MSCI World voor 100%. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.

Welke risicoklassen zijn er?2017-12-19T16:05:24+01:00

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid uit zes risicoklassen met verschillende Value at Risk (VaR) de voor hen passende klasse te selecteren. VaR is een erkende financieel economische methode die aanduidt welk procentueel verlies met een waarschijnlijkheid van 99% binnen een houdduur van 10 handelsdagen niet wordt overschreden.
Bij risicogroep A bijvoorbeeld staat het behoud van de substantie van de belegging ten koste van de winstverwachting op de voorgrond. Risico’s op grond van tijdelijke koersschommelingen worden aanvaard bij het laagste verliesrisico. De Var ligt hier onder de 2,5%. Bij de bovenste risicogroep F staan echter tegenover de hoogste winstverwachtingen ook de hoogste schommelingen in de vermogenswaarde, eventueel met niet calculeerbare verliesrisico’s tot een totaal verlies.

Waar wordt mijn geld bewaard?2017-12-19T16:04:33+01:00

Onafhankelijke vermogensbeheerders mogen geen gelden van klanten aannemen. Het geld blijft in depots of op de rekeningen van de klanten bij de betreffende rekening- of depotvoerende bank. Op basis van een volmacht beheert de onafhankelijke vermogensbeheerder het klantendepot of de rekening van de klant. Hij mag de gelden van de klant niet op andere rekeningen of depots overdragen.

Wat betekent onafhankelijk vermogensbeheer?2017-12-19T16:03:50+01:00

Het klassieke vermogensbeheer omvat de advisering in financiële aangelegenheden en het beheer van het klantvermogen op basis van interne instructies van de bank resp. het beleggingsprofiel van de bank. Onafhankelijke vermogensbeheerders zoals de ICM InvestmentBank AG oefenen dezelfde activiteiten uit, maar onafhankelijk van banken en kunnen zo individuele adviezen en een breder productengamma aanbieden.

Hoe hoog zijn de kosten?2017-12-19T16:02:59+01:00

De ICM InvestmentBank AG biedt haar klanten acht verschillende conditiemodellen aan. Welk model voor u in aanmerking komt, is afhankelijk van de structuur van uw depot dat in het vermogensbeheerscontract wordt bepaald.

Hoe hoog is het risico?2017-12-19T16:00:58+01:00

Naast de mogelijkheid om zeer hoge winsten te behalen, bestaat ook het gevaar van zeer hoge risico’s. Zelfs het totale verlies moet voor deze beleggingsvorm worden ingecalculeerd. Daarom is het belangrijk om alleen het kapitaal voor speculatiedoeleinden in te zetten dat men desnoods kan verliezen. Er mag ook niet meer dan 15% van het beschikbare vermogen worden ingezet. Ons contract gaat zeer gedetailleerd op deze vraagstelling in.

Wat houdt de plicht tot bijbetaling precies in?2017-12-19T16:00:11+01:00

In bepaalde situaties kan de ter beschikking gestelde marge voor de voorafgaande dekking van mogelijke verliezen niet voldoende zijn. In een dergelijk geval is er sprake van een „Margin Call“ die een borgstelling voorschrijft om de veiligheidsprestatie door verdere kapitaalinbreng te verhogen voor het behoud van de strategie. Als dit binnen een bepaalde tijd (bijv. 24 uur) niet gebeurt, dan moeten de risicoposities worden gesloten. Dit mechanisme moet bescherming bieden tegen negatieve rekeningsaldo’s. Niettemin kunnen op de markt “uitzonderingssituaties” ontstaan, “fast market”, wat negatieve rekeningstanden als gevolg kan hebben. Hier bestaat een doorlopende plicht om bij te betalen. Maar als klant u via overeenkomstige strategie-instructies geven die een dergelijk risico zoveel mogelijk of volledig verhindert.

Hoe veilig is mijn geld?2017-12-19T15:58:41+01:00

Uw geld bevindt zich bij een inlegkredietinstituut in een rekening op uw naam. Deze instituten zijn onderhevig aan de wettelijke inlegbeveiliging voor alle contante middelen, voor alle gehouden posities fungeert de bank als trustee.

Wat doet de ICM InvestmentBank AG anders dan mijn bank of vermogensbeheerder?2017-12-19T15:57:37+01:00

De ICM InvestmentBank AG beschikt in tegenstelling tot de meeste vermogensbeheerders over een redundante, niet op een persoon afgesteld vermogensbeheer. Het tactische allocatiemodel wisselt volgens de situatie de strategieweging van diverse activaklassen van het beleggingsuniversum en volgt deze op de voet. Aandelen, obligaties, ETF’s, derivaten of contante posities worden traceerbaar gewogen. Deze wereldwijd toegepaste aanpak is al jarenlang succesvol en werd 5 opeenvolgende jaren van het predicaat “uitstekend” voorzien door de redactie van “Fonds professional”.

Hoe word ik geïnformeerd?2017-12-19T15:56:40+01:00

U kunt zich altijd los van de evaluaties en servicegesprekken van de ICM InvestmentBank AG ook bij het instituut dat uw rekening beheert laten informeren over de juistheid van de rekeningontwikkeling. Bovendien ontvangt u een periodieke opstelling van uw depot.

Welke looptijd moet men voor de belegging incalculeren?2017-12-19T15:55:45+01:00

Dit is afhankelijk van uw strategieplannen. Bij producten van ICM alternatives worden marktsituaties op korte tot maximaal middellange termijn omgezet, overeenkomstig moet rekening worden gehouden met 3 – 12 maanden. We zijn echter geïnteresseerd in een langdurige zakenrelatie die alle facetten van het vermogensbeheer voor u toepast. Praat voor de juiste selectie van onze producten zeker met een vriendelijke en deskundige medewerker. Het is echter belangrijk dat u contractueel bepaald ten alle tijde en zonder tijdelijke bindtermijn over uw vermogen kunt beschikken.

ANLEIHEN AKTIV GEMANAGT

Wir kombinieren Ihre Vorgaben zu Ihrem Anlagevolumen, Risikobudget und benötigtem Cashflow mit unserer Expertise zu Ländern, Branchen, Unternehmen und den verschiedenen Anleihe-Formen und entwickeln so Ihr individuelles Anleihen-Depot, das Erträge auch in unterschiedlichsten Marktlagen generieren kann. Und noch ein Vorteil unserer Anleihendepots: Über unsere Vermögensverwaltung diversifizieren wir in eine Reihe von Anleihen, weil wir uns - anders als andere - gerade nicht an Mindeststückelungen orientieren müssen. Damit vermeiden wir Klumpenrisiken.

OBLIGATIELENIGEN ACTIEF BEHEERD

We combineren uw instructies betreffende het beleggingsvolume, het risicobudget en de benodigde cashflow met onze expertise over de deelstaten, de bedrijfstaken, de ondernemingen en de diverse leningsvormen en ontwikkelen uw individueel obligatiedepot dusdanig dat deze in de meest uiteenlopende marktsituaties winst kan opleveren. En nog een voordeel over ons obligatiedepot: via ons vermogensbeheer diversifiëren wij in een reeks obligaties, omdat we ons – in tegenstelling tot anderen – net niet moeten richten naar minimale opdelingen. Zo worden concentratierisico’s vermeden.

PORTFOLIEN MIT AKTIEN UND AKTIENOPTIONEN

Unser international ausgerichtetes Aktienuniversum wird von einem eigenen Investmentteam ständig aktualisiert. Die Auswahl von 15 Titeln, die wir in die Kundenportfolios dann übernehmen, beruht auf der Übersetzung, dass diese besser als andere in der jeweiligen Peergroup abschneiden werden. Gleiches gilt für den ergänzenden Einsatz von Aktienoptionen. Eine Anpassung an veränderte Marktbedingungen kann so zeitnah erfolgen. Fokussierung geht hier im Sinne von Risikomanagement vor Individualität.

PORTEFEUILLES MET AANDELEN EN AANDELENOPTIES

Ons internationaal gericht aandelenuniversum wordt door een eigen beleggingsteam doorlopend geactualiseerd. De keuze van 15 titels die we in de klantenportefeuille dan overnemen, berust op de omzetting dat deze beter dan andere in de betreffende peergroep zullen presteren. Hetzelfde geldt voor het aanvullende gebruik van aandelenopties. Een aanpassing aan gewijzigde marktomstandigheden kan zo tijdig gebeuren. Focussering gaat hier in de zin van risicobeheer voor individualiteit.
Go to Top