Algemene voorwaarden (AVW)

van de ICM Investmentbank AG, Meinekestr. 26, 10719 Berlijn

hierna „ICM“ genoemd

Stand: 13 februari 2018

1. Geldigheidsbereik en wijzigingen van deze AVW, de informatie over de bank voor handel in waardepapieren ICM InvestmentBank AG en haar dienstverleningen, inclusief de uitvoeringsbeginselen, de aanwijzingen voor het geven van opdrachten en van de bijzondere voorwaarden voor individuele bedrijfstypes

1.1. Geldigheidsbereik

Deze AVW gelden voor de complete zakelijke relatie tussen en de klant. Daarnaast gelden de informatie over de bank voor handel in waardepapierenICM  ICM InvestmentBank AG en haar dienstverleningen, inclusief de uitvoeringsbeginselen, de aanwijzingen voor het geven van opdrachten en de desbetreffende bijzondere voorwaarden voor de individuele bedrijfstypes, zoals voor het vermogensbeheer. De informatie over de bank voor handel in waardepapieren ICM InvestmentBank AG en haar dienstverleningen, de aanwijzingen over het geven van opdrachten en de bijzondere voorwaarden voor individuele bedrijfstypes kunnen  afwijkingen/aanvullingen van deze AVW bevatten. Deze AVW en de bijzondere voorwaarden voor de individuele bedrijfsraden en de aanwijzingen betreffende het geven van opdrachten worden met de klanten bij de afsluiting van het contract overeengekomen. De informatie over de bank voor handel in waardepapieren ICM InvestmentBank AG en haar dienstverleningen, inclusief alle daarin vervatte informatie (bijv. betreffende de uitvoeringsbeginselen, de voorstelling van mogelijke belangenconflicten, etc.) worden voor het afsluiten van het contract in tekstvorm aan de klant meegedeeld en worden, indien een contract met de klant tot stand komt, een bestanddeel van het betreffende contract met de klant.

1.2. Wijzigingen

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden; de informatie over de bank voor handel in waardepapieren ICM InvestmentBank AG en haar dienstverleningen, inclusief de uitvoeringsbeginselen, de aanwijzingen voor het geven van opdrachten en de bijzondere voorwaarden worden uiterlijk twee maanden vóór het tijdstip waarop ze in werking treden schriftelijk meegedeeld. Is de klant met ICM in het kader van de zakelijke relatie een elektronische communicatieweg, bijv. per e-mail, overeengekomen, dan kunnen de wijzigingen ook op die manier worden meegedeeld. De toestemming van de klant voor de wijzigingen geldt als gegeven wanneer de klant zijn weigering niet aan ICLM heeft meegedeeld voor het tijdstip waarop schriftelijk meegedeelde wijzigingen van kracht worden (bijv. ook per e-mail). ICM zal de klant in de mededeling betreffende de wijziging uitdrukkelijk wijzen op het effect van zijn toestemming

2. Vertrouwelijkheid van de zakelijke relatie en inlichtingen

2.1. Vertrouwelijkheid van de zakelijke relatie

De contractuele verhouding tussen ICM en de klant wordt gekenmerkt door vertrouwen. ICM is verplicht tot zwijgplicht over alle klantgerelateerde feiten en beoordelingen waarvan ICM kennis krijgt. Informatie over de klant mag ICM alleen doorgeven als wettelijke bepalingen, overige wettelijke regelingen of instructies van officiële instanties dit gebieden, of de klant uitdrukkelijk heeft toegestemd.

2.2. Inlichtingen

ICM verschaft in principe geen inlichtingen, tenzij de klant ICM hiertoe uitdrukkelijk machtigt.

3. Aansprakelijkheid van ICM, doorgegeven opdrachten, storing van het bedrijf en medeschuld van de klant

3.1. Aansprakelijkheidsprincipes

ICM is bij het vervullen van haar verplichtingen aansprakelijk voor de fouten (opzet of grove nalatigheid) van haar medewerkers. Voor zover ICM andere personen gebruikt voor het vervullen van haar taken, is ICM alleen verantwoordelijk voor hun zorgvuldige selectie. Voor zover de bijzondere voorwaarden voor individuele bedrijfstypes of overige overeenkomsten iets afwijkends regelen, hebben deze regelingen prioriteit.

3.2. Doorgegeven opdrachten

Als een opdracht volgens de inhoud wordt uitgevoerd in de vorm dat ICM een derde met de verdere afhandeling belast, vervult ICM de opdracht ook wanneer zij deze in eigen naam aan de derde doorgeeft. In dit geval beperkt de aansprakelijkheid van ICM zich tot de zorgvuldige selectie van de derde.

3.3. Storing van het bedrijf

ICM is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door overmacht, oproer, oorlogs- en natuurgebeurtenissen of overige gebeurtenissen buiten haar toedoen (zoals staking, uitsluiting, verkeersstoring, overheidsbeschikkingen) in het binnen- of buitenland.

3.4. Medeschuld van de klant

Als de klant door zijn gedrag heeft bijgedragen tot het ontstaan van een schadegeval, bijv. door schending van de plichten inzake de mededeling of de medewerking, wordt volgens de principes van de medeschuld bepaald in welke omvang ICM en de klant de schade moeten dragen.

4. Mededelings- en medewerkingsplichten van de klant

4.1. Verklaringen van de klant

In het kader van de zakelijke relatie tussen ICM en de klant moet de klant alle verklaringen, vooral betreffende zijn identificatie, zijn persoonlijke verhoudingen,kennis en ervaringen, de herkomst van zijn middelen, over de rekeninghouder, de economisch begunstigde, de vertegenwoordiger en de vertegenwoordigingsbevoegdheid, volgens § 63 lid 10, § 64 lid 3, 4 van de “Wertpapierhandelsgesetz » (WpHG – wet op de verhandeling van waardepapieren), art. 54 en 55 van de Gedelegeerde verordening (EU) 2017/565, ter controle van de geschiktheid en alle voor de beoordeling van zijn klantenindeling nodige gegevens, alsook de verdere gegevens die nodig zijn in het kader van het formulier voor zijn persoonlijke gegevensanalyse, onmiddellijk, waarheidsgetrouw en volledig meedelen.

4.2. Mededelingsplichten van de klant

De klant moet iedere wijziging in zijn verhoudingen, ten aanzien van zijn vroegere aangiftes, wijzigingen van de naam, het adres, het schrappen of wijzigen van volmachten of overige wijzigingen in de volgens punt 4.1 gedane verklaringen onmiddellijk en in tekstvorm (ook elektronisch voor zover elektronische communicatie is afgesproken) aan ICM meedelen.

4.3. Medewerkingsplichten van de klant

De klant moet alle mededelingen, verslagen, bewijsstukken, uittreksels, depotmededelingen, opstellingen van resultaten, waardepapieren en overige afrekeningen van ICM             of andere contractuele partijen die ingeschakeld zijn om de afgesproken dienstverleningen van ICM in het kader van de contractuele verhouding tussen ICM en de klant van ICM, zoals de rekeninghoudende bank, de instantie die het deposito houdt, onmiddellijk op juistheid en volledigheid controleren. De klant moet eventuele bezwaren daartegen onmiddellijk – uiterlijk met een termijn van vier weken – in tekstvorm ten aanzien van ICM meedelen. Als dergelijke mededelingen van de klant niet of niet tijdig gebeuren, moet de klant ICM onmiddellijk in tekstvorm informeren.

5. Communicatie met de klant

Door zijn e-mailadres mee te delen, verklaart de klant zich akkoord dat de noodzakelijke communicatie tussen ICM en de klant per e-mail gebeurt, tenzij deze vorm van communicatie uitdrukkelijk wettelijk is uitgesloten.

 6. Kosten, taksen, provisies

Voor de dienstverlening die wordt overeengekomen tussen ICM en de klant worden kosten, taksen en provisies berekend die ontstaan uit de betreffende vergoedingsovereenkomsten.

7. Grenzen van de verrekeningsbevoegdheid van de klant

De klant kan zijn vorderingen alleen tegen vorderingen van ICM verrekenen als zijn vorderingen onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Een dergelijke verrekening kan alleen in tekstvorm gebeuren.

8. Opzeg

8.1. Opzeg door de klant

De klant kan alle overeenkomsten met ICM te allen tijde zonder naleving van een opzegtermijn in tekstvorm opzeggen, tenzij een looptijd of een afwijkende opzegregeling is overeengekomen.

8.2. Opzeg door ICM

ICM kan alle overeenkomsten met de klant onder naleving van een opzegtermijn van tenminste vier weken aan het einde van de maand opzeggen, tenzij ICM ofwel het recht heeft tot van een buitengewone opzeg of als een looptijd of een afwijkende opzegregeling is overeengekomen.

9. Beschikkingsrecht na de dood van de klant

Na de dood van de klant moet degene die zich ten aanzien van ICM als rechtsopvolger van de klant gedraagt, tegenover ICM zijn erfrechtelijk recht op passende wijze aantonen. Als aan ICM een exemplaar of een gelegaliseerd afschrift van de laatste wilsbeschikking (testament, erfovereenkomst) naast het bijbehorende openingsdocument wordt voorgelegd, mag ICM diegene die daarin als erfgenaam of als executeur-testamentair wordt aangeduid, als gerechtigde beschouwen, hem laten beschikken en mag deze in het bijzonder met bevrijdende werking diensten aan deze persoon verlenen. Dit geldt niet wanneer bij ICM bekend is dat de genoemde niet beschikkingsbevoegd is (bijv. bij aanvechting van het testament), of als dit wegens nalatigheid niet werd bekendgemaakt aan ICM.

 10. Organisatie van een schadeloosstelling

10.1. Organisatie van een schadeloossstelling

ICM is op basis van wettelijke regelingen toegewezen aan de EdW (“Entschädigungeinrichtung der Wertpaperhandelsunternehmen”). De EdW is te bereiken op:  Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen, Behrenstr. 31, 10117 Berlin – Mitte, Telefoon 030 – 203699-5626, Telefax 030 – 203699-5630, E-mail mail@e-d-w.de, Internet www.e-d- w.de.

10.2. Omvang van de schadeloosstelling

De omvang van de schadevordering wordt bepaald volgens de wet op de schadeloosstelling van beleggers (AnlEntG)en is tot maximaal 20.000 € begrensd. Er is geen vordering tot schadeloosstelling als de inleg of de gelden niet in een valuta van een EU-lid of in euro luiden. Ook zijn bepaalde ondernemingen/personenuitgesloten van een mogelijke schadeloosstelling volgens de Wet op de schadeloosstelling van beleggers (AnlEntG). Vorderingen betreffende een schadevergoeding tegen het Instituut vallen evenmin onder de vordering tot schadeloosstelling volgens de “AnlEntG”. U vindt meer info op de pagina www.e-d-w.de.

11. Buitengerechtelijke beslechting van geschillen voor de consument

11.1. Bemiddelingsdienst

ICM is lid van de vereniging van onafhankelijke vermogensbeheerders van Duitsland (Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.) en neemt deel aan procedures van de Arbitragedienst van de vereniging van onafhankelijke vermogensbeheerders van Duitsland (Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.). Daar heeft een klant die consument is (vgl. daartoe§13 van de BGB de mogelijkheid om geschillen met ICM ter arbitrage voor te leggen aan de vereniging onder de VuV-ombudsdienst, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main, http://vuv-ombudsstelle.de/. U kunt nadere informatie vinden op de site van de VuV onder www.vuv.de of de bovenstaande link. Op verzoek stelt ICM de klant verdere informatie ter beschikking.

11.2. Arbitrageaanvraag

De aanvraag van een arbitrage gebeurt schriftelijk (bijv. met een brief, telefax of e-mail) aan de VuV-ombudsdienst, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt. Telefax: +49 69 – 66055019, e-mail: contact@vuv-ombudsstelle.de.

12. Gegevensbescherming en toestemming voor het verzamelen, opslaan, de verwerking en het gebruik van gegevens

12.1. In het kader van het contract met de klant verzamelt ICM op basis van wettelijke voorschriften de noodzakelijke persoonsgegevens, verwerkt en gebruikt deze in overeenstemming met de bepaling van de Europese basisverordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (DSGVO) en de Duitse wet inzake de gegevensbescherming (BDSG) Als dienstverlenende onderneming op het gebied van de handel in waardepapieren is ICM wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken en te verwerken in overeenstemming met de KWG (wet op de handel in waardepapieren), GwG (wet op het witwassen van gelen) en talrijke andere voorschriften en kan de dienstverlening voor de klant alleen aanbieden op basis van de zo verzamelde, opgeslagen, verwerkte en gebruikte gegevens.

12.2. De klant geeft uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen, de opslag, het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens die hij in het kader van dit contract heeft gegeven. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking moet schriftelijk gebeuren.

12.3. De klant heeft ten alle tijde het recht om informatie van ICM te vragen over de gegevens die ICM over hem heeft verzameld, opgeslagen, gebruikt en verwerkt. Deze informatie moet schriftelijk worden aangevraagd bij de verantwoordelijke dienst van ICM InvestmentBank AG – Datenschutzbeauftragter – Friedrichstr. 34, 40217 Düsseldorf, datenschutz@i-c-m.de.

12.4. De gegevens worden door ICM alleen gebruikt in het kader van de uitvoering van dit contract. De gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden, tenzij het doorgeven ervan noodzakelijk is voor de uitvoering van dit contract (bijv. aan de depot- en/of rekeningvoerende dienst), door overige normen voorgeschreven is, of als ICM daartoe wordt op een wettelijke basis (bijv. Informatieaanvraag van overheidsinstanties) wordt verplicht.

12.5. Bovendien gebruikt ICM de verzamelde, opgeslagen en verwerkte gegevens om de klant ten alle tijde te informeren over alle door ICM aangeboden dienstverleningen. De klant geeft uitdrukkelijk toestemming om zijn persoonsgegevens op die wijze te gebruiken. De klant kan ten alle tijde schriftelijk bezwaar indienen tegen deze gebruikswijze van zijn gegevens.

12.6. De persoonsgegevens die ICM verzamelt in het kader van de uitvoering van het contract worden opgeslagen voor de duur van de contractuele relatie en worden pas verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen die tenminste 5 jaar zijn.

12.7. De klant heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die ICM over hem heeft verzameld het recht van informatie (Art. 15 DSGV), het recht van correctie (Art. 16 DSGV), het recht van schrapping (Art. 17 DSGV), het recht van beperking van de verwerking (Art. 18 DSGV), het recht van tegenspraak (Art. 21 DSGV), het recht van overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 DSGV) en het reecht van bezwaar bij de bevoegde instanties voor de gegevensbescherming (Art. 77 DSGV).

13. Maatgevend recht, taal, plaats van vervulling en bevoegde rechtbank

13.1. Toepassing van het Duitse recht

Voor de zakelijke relatie tussen ICM en de klant geldt uitsluitend het Duitse recht, onder uitsluiting van de regelingen van het internationale privaatrecht en onder uitdrukkelijke uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG).

13.2. Taal

Voor de zakelijke relatie tussen ICM en klant geldt uitsluitend de Duitse taal.

13.3. Plaats van vervulling

De plaats van vervulling voor alle uit de zakelijke relatie tussen ICM en de klant voortvloeiende prestaties is Berlijn.

13.4. Bevoegde rechtbanken

Voor alle aanspraken die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen ICM en de klant, inclusief deze algemene voorwaarden, de informatie over de bank voor handel in waardepapieren ICM InvestmentBank AG en haar dienstverleningen, inclusief de uitvoeringsbeginselen, de aanwijzingen voor het geven van opdrachten en de betreffende bijzondere voorwaarden voor individuele bedrijfstypes wordt – voor zover dit wettelijk is toegelaten – wordt overeengekomen dat de rechtbanken van Berlijn bevoegd zullen zijn.

13.5 Tekstvormvereiste voor klantenverklaringen

In zoverre klantenverklaringen in tekstvorm voorgeschreven zijn, is dit ook door een klantenverklaring met een e-mail toegestaan.

13.6 Tekstvormvereiste voor contractuele wijzigingen

Wijzingen aan deze algemene voorwaarden, de informatie over de bank voor handel in waardepapieren ICM InvestmentBank AG en haar dienstverleningen, inclusief de uitvoeringsbeginselen, de aanwijzingen voor het geven van opdrachten en de betreffende bijzondere voorwaarden voor individuele bedrijfstypes moeten schriftelijk worden vastgelegd om geldig te zijn (bijv. per e-mail). Dit geldt ook voor een wijziging van de tekstvormvereiste zelf.

 14. Salvatorische clausule

Als een bepaling van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zou zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. In de plaats van de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepalingen komt dan een regeling die overeenkomt met het beoogde doel van de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling, voor zover dit juridisch toegelaten en mogelijk is. Hetzelfde geldt bij een leemte in de regeling. De vervangende bepaling geldt dan alsof deze van bij het begin (of vanaf het tijdstip van de nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid) was overeengekomen.